Статут ОСББ Правди 31а

Нова редакція Статуту ОСББ «Правди 31А»

Нова редакція Статуту ОСББ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними Зборами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку«Правди 31А»

Протокол загальних зборів від « 22» грудня 2019 р. № 2

Статут

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Правди 31А»

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний номер 

42994679

 

Київ 2019


ЗМІСТ

 1. Загальні положення, назва та місце знаходження Об'єднання.
 2. Мета створення, завдання та предмет діяльності Об'єднання.
 3. Статутні органи Об'єднання, їх повноваження та порядок формування.
 4. Джерела фінансування Об'єднання, порядок використання майна та коштів Об'єднання.
 5. Права і обов’язки співвласників.
 6. Правила проживання у житловому будинку «Правди 31А».
 7. Відповідальність за порушення Статуту та рішень статутних органів.
 8. Порядок внесення змін до Статуту.
 9. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) Об'єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим.
 10. Прикінцеві положення.

 

Загальні положення, назва та місцезнаходження Об'єднання.

1.1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - Об'єднання, ОСББ) «Правди 31А» створено власниками квартир та/або нежитлових приміщень (далі - співвласники) багатоквартирного будинку №31 А (далі – багатоквартирний будинок), що розташований за місцезнаходженням: м. Київ, проспект Правди, 31 А, відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку». Тут і далі вживаються терміни, визначені Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Назва об'єднання: Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « Правди 31А».

Скорочена назва об'єднання: ОСББ «Правди 31А».

Місцезнаходження Об'єднання: Україна, м. Київ, проспект Правди, будинок №31 А.

 1.2.Об'єднаннядіє відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», чинного законодавства та Статуту.

 1.3. Об'єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», та має обов'язки, передбачені статтею 18 цього Закону.

 1.4. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку – Співвласники зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та Статуту Об'єднання.

 1.5. Об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

 1.6. Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними чи юридичними особами.

 1.7. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями, коштами і майном Об’єднання, що належать Об'єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями співвласників.

1.8. Об'єднання має печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.


2. Мета створення, завдання та предмет діяльності Об'єднання

2.1. Метою створення Об'єднання є забезпечення захисту прав співвласників, дотримання ними своїх обов'язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2.2. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності Об'єднання може здійснюватися власними силами Об'єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб'єктів господарювання.

2.3. Завданням та предметом діяльності Об'єднання є:

 • забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;
 • забезпечення належного утримання та обслуговування багатоквартирного будинку та прибудинкової території;
 • сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;
 • забезпечення виконання співвласниками своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Об'єднання.

2.4. Об'єднання має право:

2.4.1.відповідно до законодавства та Статуту, шляхом скликання Загальних Зборів:

 • створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
 • приймати рішення щодо надходження та витрати коштів Об'єднання;
 • визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до Статуту;
 • встановлювати розміри та порядок сплати внесків та обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт спільного майна, на опалення, утримання будинку та прибудинкової території, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 • створювати цільові внески тобто, внески на реалізацію конкретних проектів;
 • затверджувати тарифи з утримання спільного майна та території і щорічні кошториси доходів і витрат Об’єднання;
 • брати на баланс та утримувати майно Об'єднання;;
 • здійснювати господарську діяльність, пов’язану виключно з утриманням жилого будинку і прибудинкової території, передбаченою Статутом Об'єднання, у тому числі укладати договори з фізичними та юридичними особами;
 • організовувати проведення повної або часткової реконструкції житлового будинку;
 • організовувати виконання робіт з експлуатації та утримання житлового будинку і прибудинкової території;
 • самостійно, на конкурсній основі, визначати підрядні організації, що надають житлово-комунальні послуги та послуги по утриманню будинку і прибудинкової території;
 • одержувати кредити в установах банків у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством, та затверджених загальними зборами співвласників;
 • одержати в користування або у спільну власність співвласників в установленому чинним законодавством порядку земельну ділянку (прибудинкову територію);
 • набувати у спільну власність співвласників квартири або нежилі приміщення будинку ( у т.ч. підвальні приміщення), іншу нерухомість, основні засоби, обладнання та інвентар;
 • одержувати від органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, від державних та комунальних підприємств, установ і організацій, інших господарських товариств і підприємств незалежно від форм власності відомості, документи та їх належним чином посвідчені копії, що містять дані про власників приміщень багатоквартирного будинку, технічні та інвентаризаційні дані щодо житлового будинку та прибудинкової території;
 • робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
 • вимагати відшкодування збитків, завданих спільному майну Об'єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
 • вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених Законом та Статутом Об'єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 • встановлювати розмір та порядок застосування пені та штрафів за несвоєчасну сплату спожитих житлово-комунальних послуг і внесків в ремонтний та резервний фонди Об'єднання власниками квартир та нежилих приміщень;
 • звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом Об'єднання платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
 • створювати самостійно або входити до існуючих асоціацій інших об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • здавати в оренду житлові чи нежитлові приміщення, що належать Об'єднанню, як спільне майно, з метою формування Резервного та Ремонтного фондів Об'єднання.

 2.4.2. Доручати Правлінню в межах повноважень, визначених статутом:

 • визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до Статуту та законодавства;
 • здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
 • ініціювати скликання загальних зборів;
 • захищати права, представляти законні інтереси власників в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
 • за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень використовувати приміщення в житловому будинку для потреб органів управління Об'єднання.

2.5. Об'єднання зобов'язане:

 • забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам;
 • звітувати загальним зборам про виконання кошторису Об'єднання за рік;
 • забезпечувати виконання вимог Статуту Об'єднання;
 • виконувати свої договірні зобов'язання;
 • забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна;
 • у випадках, передбачених законодавством, Статутом Об'єднання, - представляти інтереси співвласників, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
 • об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти, договори з контрагентами, акти виконаних робіт, документи на придбанні матеріальні цінності


3. Статутні органи Об'єднання, їхні повноваження та порядок формування

 3.1. Органами управління Об'єднання є Загальні Збори співвласників, Правління, Ревізійна комісія (Ревізор) Об'єднання.

 3.1.1 До складу Правління чи Ревізійної комісії не можуть входити особи, які мають фінансову або комерційну зацікавленість у рішеннях життєдіяльності Об'єднання. Голова Правління (в разі залучення керуючого/управителя), члени Правління та Ревізійної Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах (добровільно та безоплатно), якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів.

 3.2. Вищим органом управління Об'єднання є Загальні Збори співвласників.

Загальні Збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Об'єднання. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

 3.2.1. До виключної компетенції Загальних Зборів належать:

 • затвердження Статуту Об'єднання, внесення змін до нього;
 • обрання членів Правління Об'єднання;
 • питання про використання об’єктів, що перебувають у спільній власності співвласників;
 • затвердження «Правил проживання у житловому будинку «Правди 31А»;
 • затвердження кошторису, балансу Об'єднання та річного звіту;
 • попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 500 000, 00 грн. (п’ятсот тисяч гривень) на рік, за виключенням монополістів у сфері надання послуг;
 • рішення щодо майнових прав або спільного майна співвласників чи їх частини;
 • визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
 • прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;
 • визначення розміру матеріального та іншого заохочення Голови та членів Правління або керуючого;
 • обрання та відкликання управителя (тобто юридичної особи- управляючої компанії), затвердження та зміна умов договору з управителем (юридичною особою - управляючою компанією), прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;
 • прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;
 • визначення необхідності створення Ремонтного та Резервного фондів Об'єднання, розмірів внесків та платежів співвласників;
 • прийняття рішень про використання коштів, накопичених в Ремонтному та Резервному фондах Об'єднання, на реконструкцію та капітальний ремонт будинку, заміну обладнання (вузлів та агрегатів) або про зведення господарських споруд;
 • встановлення обмежень на користування Об'єктами, які перебувають у спільній сумісній власності співвласників;
 • прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спільній сумісній власності співвласників, фізичним і юридичним особам;
 • прийняття рішень про взаємодію з громадськими організаціями.

 3.2.2. За рішенням Загальних Зборів можуть бути обрані представники від Об'єднання, яким Зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Об'єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

Збори представників у разі потреби скликає Правління Об'єднання або не менш як вісім представників від Об'єднання.

Збори представників веде Голова зборів, який обирається більшістю присутніх представників від Об'єднання.

Кожен представник від Об'єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від Об'єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування.

Рішення зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників від Об'єднання результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень Правління Об'єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення Правління Об'єднання.

 3.2.3.Загальні Збори скликаються і проводяться Правлінням Об'єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів, розміщує об’яви у місцях загального користування на інформаційних дошках, вручає кожному співвласнику під розписку у відомості про вручення або направляє рекомендованим листом на адресу квартири чи нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

 3.2.4. У Загальних Зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.

Загальні Збори веде Голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

 3.2.5. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

 3.2.6. Рішення на Загальних Зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше 50% від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення про:

визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;

затвердження річного кошторису;

порядок управління та користування спільним майном;

передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна;

про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд

- вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають не менш як дві третини від загальної кількості голосів співвласників

З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше 50% від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення Загальних Зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

3.2.7.Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.2.6. цього розділу, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на Загальних Зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення Загальних Зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.

3.2.8. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення Загальних Зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

3.2.9.Рішення Загальних Зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов'язковим для всіх співвласників.

Рішення Загальних Зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Об'єднання. Загальні Збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу Об'єднання, зокрема, Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Об'єднання.

Рішення Загальних Зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку на інформаційних дошках.

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення Загальних Зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

3.3. Виконавчим органом Об'єднання є Правління, яке обирається і підзвітне Загальним Зборам.

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Об'єднання та має право приймати рішення з питань діяльності Об'єднання, визначених цим Статутом.

3.3.1. Правління обирається рішенням Загальних Зборів , терміном на 1(один)рік. Правління Об'єднання чинне до моменту обрання (переобрання) нового складу Правління Загальними Зборами.

Членом Правління може бути як власник квартир та/або нежитлових приміщень, так і його родич першого ступеню споріднення, який мешкає разом з цим співвласником. Кожен член правління має на засіданні Правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.

Загальні Збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Правління чи окремих його членів.

У разі смерті члена Правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження такого члена Правління припиняються.

3.3.2. Збори Правління відбуваються не менш ніж один раз на два місяця. Засідання Правління скликається його Головою або не менш як третиною членів Правління.

Веде засідання Правління Голова Правління, а в разі відсутності Голови — його заступник. У разі відсутності Голови Правління та його заступника, засідання Правління веде один із членів Правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Правління або керівник об’єднання найнятий по договору або в інший спосіб.

Рішення Правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Правління.

Рішення Правління викладаються у протоколі засідання Правління із зазначенням кожним з членів Правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом та доводяться до співвласників не пізніше п’яти днів після прийняття, шляхом розміщення на дошці оголошень та сайті Об'єднання (в разі його наявності).

Члени Ревізійної комісії Об'єднання мають право приймати участь в засіданні Правління.

3.3.3. До компетенції Правління належить:

 • підготовка штатного розкладу;
 • кошторису;
 • балансу та річного звіту Об'єднання;
 • здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
 • розпорядження коштами Об'єднання відповідно до затвердженого Загальними Зборами Об'єднання кошторису;
 • укладення договорів про виконання робіт, надання послуг із суб’єктами, що здійснюють підприємницьку діяльність, та здійснення контролю за їх виконанням;
 • ведення діловодства або залучення керуючого справами об’єднання шляхом прийняття на роботу, або підписанням договору з фізичною особою підприємцем, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об'єднання;
 • скликання та організація проведення Загальних Зборів співвласників або Зборів представників, які можуть бути обрані від Об'єднання за рішенням Загальних Зборів;
 • призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення;
 • вирішення питань оплати праці працівників Об'єднання, вжиття заохочень, застосування дисциплінарних стягнень і притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
 • організація і виконання претензійно-позовної роботи із залученням третіх осіб на підставі письмових договорів;
 • прийом і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства України;
 • вирішення питань щодо використання, в разі необхідності, коштів резервного та ремонтного фонду у сумі, що не перевищує 50 000,00 (п’ятдесяти тисяч) грн., для ліквідації наслідків аварійних ситуацій та для поліпшення умов проживання у житловому будинку та прибудинковій території, без згоди Загальних Зборів;
 • вирішення питань щодо використання коштів ОСББ, включаючи кошти з Ремонтного та Резервного фондів, для ремонту об’єктів підвищеної небезпеки (ліфтове, газове, електричне господарство та інше) для оперативного реагування на аварійні ситуації та запобігання ризику загибелі людей;
 • вирішення питань з усіх питань діяльності Об'єднання за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів. 

3.3.4.Правління зі свого складу обирає Голову Правління Об'єднання.

Якщо серед членів Правління не висувається кандидатура на Голову Правління Об’єднання, або Правління не обирає Голову більшістю голосів всього складу Правління, в таких випадках Голову Правління Об’єднання обирають Загальні збори співвласників, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше 50% від загальної кількості голосів співвласників, строком не менш ніж на 3 (три) роки. Загальні збори можуть обирати Головою Правління Об’єднання як співвласника багатоквартирного будинку, так і сторонню особу, яка не має власності у багатоквартирному будинку. Співвласник або стороння особа, обрана Загальними зборами Головою Правління Об’єднання, може бути прийнятою на роботу шляхом укладання відповідного трудового договору, звичайним прийняттям на роботу згідно штатного розпису чи внесенням до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з визначенням - директор, керівник об’єднання.

Якщо Головою Правління Об’єднання є наймана особа, не має потреби вводити таку особу до складу Правління, це відбувається автоматично, згідно цього Статуту, після процедури реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто після цього Голова Правління Об’єднання є повноправним членом Правління, бере участь в засіданнях Правління з рівним правом голосу, набуває всіх прав члена Правління додатково до прав, наданих Голові Правління цим Статутом, та на нього покладаються всі обов’язки члена Правління додатково до обов’язків, покладених на Голову Правління цим Статутом. З моменту набуття прав та обов’язків Головою Правління, обраним Загальними Зборами співвласників, Голова Правління, обраний до цього Правлінням або Загальними Зборами, втрачає всі повноваження Голови Правління, надані цим Статутом.

У разі смерті Голови Правління Об’єднання, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження Голови Правління припиняються.

Незалежно від способу обрання Голови Правління, Правління не менше ніж двома третинами голосів всього складу Правління може відсторонити Голову Правління від виконання його обов’язків та обов’язків члена Правління з одночасним зняттям всіх прав, наданих цим Статутом.

Заступник Голови Правління обирається за потреби, Правлінням з числа його членів, простою більшістю голосів всього складу Правління.

У період відсутності Голови Правління, та у разі його відсторонення, його обов'язки виконує заступник Голови Правління.

 3.3.5. Обов’язки Голови Правління ОСББ «Правди 31А»:

 • організовувати роботу Правління та інформувати його про всі свої дії;
 • вести засідання Правління, якщо Правління не доручило ведення засідання іншому члену Правління;
 • забезпечити виконання рішень Загальних Зборів, Правління та Ревізійної комісії;
 • представляти Об’єднання у відносинах з державними органами та іншими організаціями і фізичними особами без доручення;
 • забезпечити ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об’єднання;
 • відкривати і закривати рахунки Об’єднання в банківських та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • звітувати перед Загальними Зборами за свою діяльність;
 • надавати письмовий звіт співвласникам раз в квартал;
 • забезпечити належне надійне зберігання печатки та документації Об’єднання;
 • в разі припинення Головою своїх повноважень передати в десятиденний термін печатку Об’єднання, його документацію, інформаційні пристрої та носії, а також ключі від службових та технічних приміщень новообраному Голові, або, в разі його відсутності, Голові Ревізійної комісії з оформленням відповідного акту;
 • у своїй діяльності дотримуватись чинного законодавства та вимог Статуту, піклуючись про інтереси Об’єднання та співвласників.

Права Голови Правління ОСББ «Правди 31А»:

 • приймати на роботу та звільняти з неї працівників для виконання постійних і тимчасових робіт без додаткових узгоджень з Правлінням;
 • ставити цілі та задачі перед працівниками об'єднання, видавати накази у сфері трудових правовідносин;
 • узгоджувати з Правлінням штатний розклад, приймати рішення на власний розсуд до кандидатури на ту чи іншу посаду;
 • укладати і розривати договори з іншими юридичними або фізичними особами, які виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснювати контроль за їх виконанням (у випадку, якщо строк дії договору перевищує 5 років погодити рішення з Правлінням, а у випадку, якщо строк дії договору перевищує 10 років погодити питання з Загальними Зборами);
 • ведення діловодства або залучення керуючого справами об’єднання шляхом прийняття на роботу, або підписанням договору з фізичною особою підприємцем (затвердивши повноваження особи відповідною довіреністю), бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об'єднання;
 • підписувати всі документи (листи, угоди, договори тощо),які стосуються діяльності Об’єднання;
 • на власний розсуд видавати довіреності на представництво інтересів Об'єднання іншим особам (адвокатам);
 • розпоряджатися фінансами і матеріальними ресурсами Об’єднання в межах затвердженого кошторису рішень Загальних Зборів та Правління;
 • має право першого підпису фінансових документів Об’єднання;
 • підписувати та подавати позови до судів усіх інстанцій в інтересах та від імені Об’єднання;
 • виносити на розгляд Загальних Зборів питання щодо дострокового припинення повноважень члена Правління, що ухиляється від виконання обов’язків покладених на нього Об’єднанням;
 • відповідно до рішень Правління здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Об’єднання;
 • піти з посади за власним бажанням, подавши відповідну письмову заяву до Правління за 14 (чотирнадцять днів) до дня звільнення, передати Правлінню Статут, правовстановлюючі документи ОСББ, печатку (всі первісні фінансові документи веде бухгалтер Об’єднання і несе за них відповідальність).

3.4. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об'єднання, на Загальних Зборах обирається з числа співвласників Ревізійна комісія (ревізор) в складі не менше 3-х, але не більше 5 п’яти осіб або приймається рішення про залучення аудитора.

Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються Загальними Зборами.

Якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів, рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Кожен член Ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на 3 роки, якщо інший строк не визначено Загальними Зборами. Загальні Збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів Ревізійної комісії.

У разі відчуження членом Ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена Ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, повноваження такого члена Ревізійної комісії припиняються.

3.4.1. Ревізійна комісія із свого складу обирає Голову Ревізійної комісії. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Об'єднання зі складанням відповідного акту перевірки не менш ніж один раз на рік. Результати перевірки доводяться до співвласників на Загальних Зборах при затвердженні річного звіту, кошторису видатків і надходжень.

До складу Правління та Ревізійної комісії Об’єднання не можуть одночасно входити особи, які є між собою близькими родичами або перебувають у свояцтві.

Члени Ревізійної Комісії мають право скласти повноваження за власною ініціативою, шляхом подання відповідної заяви. Заява подається на адресу Голови Ревізійної комісії, а за його відсутності Голови Правління.

3.4.2. Ревізійна комісія зобов'язана ініціювати позачергове скликання Загальних Зборів у разі виникнення загрози інтересам Об'єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Об’єднання. Рішення Ревізійної комісії приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів Ревізійної комісії і оформлюються відповідними протоколами.

3.4.3. Повноваження Ревізійної комісії:

 • здійснює контроль за додержанням Правлінням Об’єднання чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних Зборів співвласників ОСББ з питань його діяльності;
 • відповідно до періодичності, встановленої Загальними Зборами, але не рідше одного разу на рік, має право отримувати від Правління та працівників Об'єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об'єднання за будь-який період діяльності об'єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
 • відповідно до періодичності, встановленої Загальними Зборами, але не рідше одного разу на рік, має право отримувати від Правління та працівників Об'єднання письмові пояснення щодо діяльності Об'єднання за будь-який період діяльності Об'єднання;
 • перевіряти та надавати Загальним Зборам висновки щодо підготовлених Правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту Об'єднання;
 • проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності – з участю відповідальних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності Правління до 15 лютого, якщо інше не встановлено Загальними Зборами, та про наслідки звітує Загальним Зборам співвласників;
 • перевіряє виконання Правлінням Об’єднання рішень Загальних Зборів співвласників;
 • контролює правильність укладання Правлінням Об’єднання договорів;
 • перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесків та платежів співвласників на утримання будинку, прибудинкової території, внесків в фонди та контролює їх використання;
 • контролює своєчасність розгляду Правлінням Об’єднання заяв і звернень співвласників та інших громадян;
 • надає Загальним Зборам співвласників висновки при затвердженні річного звіту, кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та платежів власників житлових та нежитлових приміщень;
 • має право отримувати доступ до будь-яких приміщень та документів Об’єднання, знімати копії з документів та за рішенням Загальних Зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання.

 

4. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів Об'єднання

4.1. Джерелами фінансування є кошти Об'єднання, які складаються з:

 • залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення Об'єднання;
 • внесків і платежів співвласників;
 • коштів, отриманих Об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
 • коштів, отриманих Об'єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
 • коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Об'єднання;
 • добровільних майнових, утому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;
 • коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
 • коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;
 • пасивних доходів;
 • доходів від діяльності заснованих об'єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об'єднання;
 • коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об'єднання.

 4.2. Кошти Об'єднання містяться на рахунках у банківських установах і використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Об`єднання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Кошти Об'єднання не підлягають розподілу між співвласниками Об'єднання. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Об’єднання, співвласників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 4.3. За рішенням Загальних Зборів в Об'єднанні можуть створюватися Ремонтний, Резервний фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені Загальними Зборами Об'єднання.

 4.4. Сплата встановлених Загальними Зборами Об'єднання внесків на управління багатоквартирним будинком, цільових внесків (тобто внесків призначених на конкретні заходи для покращення умов проживання), платежів, у тому числі відрахувань до Ремонтного, Резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені Загальними Зборами Об'єднання, є обов'язковою для всіх співвласників.

4.5. Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності, якщо інше не затверджено Загальними Зборами співвласників.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до Резервного, Ремонтного фондів, встановлюються Загальними Зборами Об'єднання відповідно до законодавства та Статуту.

Загальні Збори Об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.

4.6. Майно Об'єднання утворюється з:

 • майна, переданого йому співвласниками у власність;
 • одержаних доходів;
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно, придбане Об'єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

 4.7. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об'єднання визначається Загальними Зборами.

 4.8. Кошти Об'єднання, включаючи кошти Ремонтного, Резервного фондів, витрачаються Правлінням згідно з кошторисами, затвердженими Загальними Зборами співвласників, та окремими рішеннями Загальних Зборів співвласників або за рішенням Правління згідно з п. 3.3.3 цього Статуту.

Кошторис Об'єднання за поданням Правління щороку затверджується Загальними Зборами не пізніше 20лютого поточного року, якщо інший строк не встановлено Загальними Зборами співвласників. За рішенням Загальних Зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.

Якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів співвласників, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

 • витрати на утримання і ремонт спільного майна;
 • витрати на оплату комунальних та інших послуг;
 • витрати на матеріальну винагороду працівників;
 • витрати фондів Об'єднання;
 • інші витрати.

За рішенням Загальних Зборів для здійснення витрат за рахунок Ремонтного, Резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), Правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку Ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки - Загальним Зборам для затвердження не пізніше 20 лютого.

Перший фінансовий рік Об'єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

 4.9. Забороняється розподіл отриманих Об'єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об'єднання, членів органів управління та інших осіб.


5. Права і обов'язки співвласників

5.1. Співвласник має право:

 • брати участь в управлінні Об'єднанням у порядку, визначеному Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом Об'єднання;
 • обирати та бути обраним до складу статутних органів Об'єднання;
 • знайомитися з протоколами Загальних Зборів, робити з них виписки;
 • одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об'єднання;
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;
 • безперешкодно користуватись об’єктами, що перебувають у спільній сумісній власності співвласників якщо це не шкодить цілісності спільного майна і не належить до об’єктів і приладів підвищеної небезпеки;
 • брати участь у прийнятті рішення Загальних Зборів, як особисто, так і через свого представника за дорученням;

Одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

Об'єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

 5.2. Співвласник зобов'язаний:

 • виконувати обов'язки, передбачені Статутом Об'єднання;
 • виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
 • використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
 • забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;
 • забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;
 • не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
 • дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі, внески в ремонтний та резервний фонди Об'єднання шляхом внесення платежів на розрахунковий рахунок Об'єднання у розмірах, встановлених Загальними Зборами;
 • в разі допущення затримки у сплаті комунальних послуг і внесків в Ремонтний та Резервний фонди об'єднання, сплачувати пеню у розмірі згідно до Закону України, або встановленому Загальними Зборами;
 • відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;
 • виконувати передбачені Статутом Об'єднання обов'язки перед Об'єднанням;
 • запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління Об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
 • дотримуватися чистоти у місцях загального користування;
 • дотримуватися тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством – в нічний час (з 22.00 години до 08.00 год.), а у вихідні та святкові дні – цілодобово;
 • дотримуватись Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Правил проживання у житловому будинку «Правди 31А»;
 • повідомляти Правління Об'єднання про передачу власної квартири в оренду будь-якій особі або довгострокове (більш ніж три місяці) проживання у ній незареєстрованих осіб, з обов’язковою реєстрацією у Правлінні укладених при цьому договорів оренди житлового або нежитлового приміщення у будинку Об'єднання;
 • повідомляти Правління завчасно про зміну власника житлового чи не житлового приміщення;
 • утримувати квартиру (житлове або нежитлове приміщення), що перебуває в його власності, в належному технічному стані, за власний рахунок проводити її (його) ремонт;
 • відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, завдані майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує його приміщення на законних підставах або з відома власника;
 • виконувати згідно з укладеним з Об'єднанням договором власні договірні зобов'язання перед Об'єднанням;
 • запобігати псуванню неподільного та загального майна, інформувати органи Управління Об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання


6. Правила проживання у житловому будинку «Правди 31А».

6.1. Правила проживання у житловому, будинку «Правди 31А» розробляються Правлінням Об'єднання на підставі вимог «Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 № 572, інших нормативних документів у сфері житлово-комунального господарства.

6.2. Правила проживання у житловому будинку «Правди 31А» затверджуються рішенням Загальних Зборів Об'єднання і є обов’язковими для виконання всіма мешканцями житлового будинку. Зміни та доповнення до правил можуть вноситися за рішенням зборів представників Об'єднання, з подальшим погодженням внесених змін на найближчих Загальних Зборах Об'єднання.

6.3. Правила проживання у житловому будинку «Правди 31А» повинні містити наступні розділи:

 • порядок управління, використання і утримання спільного майна;
 • порядок проведення ремонтних робіт мешканцями будинку, дотримання ними під час робіт санітарно-гігієнічних вимог, режиму тиші тощо;
 • порядок утримання домашніх тварин.


7. Відповідальність за порушення Статуту Об'єднання та рішень статутних органів

7.1Співвласники є відповідальними за порушення Статуту об'єднання та рішень статутних органів.
 

8. Порядок внесення змін до Статуту Об'єднання

8.1. Внесення змін до Статуту Об'єднання здійснюється виключно за рішенням Загальних Зборів.

Якщо інше не визначено рішенням Загальних Зборів, ініціатор Загальних Зборів (правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до Статуту об'єднання не пізніше ніж за 14 днів до проведення Загальних Зборів. 

8.2.Зміни до Статуту Об'єднання підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.


9. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) Об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим 

9.1. Об'єднання ліквідується у разі:

 • придбання однією особою всіх приміщень у будинку;
 • прийняття співвласниками рішення про ліквідацію Об'єднання;
 • ухвалення судом рішення про ліквідацію Об'єднання.

 9.2. Ліквідація Об'єднання за рішенням загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.

Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об'єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Об'єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

9.3. Підстави та порядок ліквідації Об'єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України. 

9.4. У разі ліквідації об'єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у будинку, що перебувають у їхній власності.

При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед Об'єднанням відповідно до статуту цього Об'єднання. Якщо співвласник має борг перед цим Об'єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

9.5. Об'єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

9.6. Реорганізація Об'єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням Правління визначають правонаступників Об'єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.


Прикінцеві положення.

10.1. Співвласники повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв'язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо співвласники не прийшли до згоди, то спори між ними розв'язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому порядку.


Головуючий на Загальних зборах Об’єднання 

_____________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)